Polityka prywatności


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 


 

Administrator danych:

 


Implansens sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Bydgoszczy,
NIP: 9671410563, REGON: 369679425, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS: 0000722858; kapitał zakładowy 200 000 zł.

 


 

Dane kontaktowe

 


Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: XXXXXXXXXXXXX lub pisemnie na następujący adres: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 


Dane będą przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 

 

 

Okres przez który dane będą przechowywane

 


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku

 

 

 

Odbiorcy danych

 


Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

 

 

Przekazywanie danych poza EOG

 


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

 

 

Informacja o dobrowolności podania danych

 


Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług bądź też udzielenie odpowiedzi.